Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Statut

Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z

późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Przyjaciele Staszica.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chrzanów. 

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym

uwzględnieniem Powiatu Chrzanowskiego i województwa małopolskiego.

5. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie całego kraju,

poza jego granicami na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 2

1. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez prowadzenie zadań w następującym zakresie:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

2) podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rekreacji i promocji zdrowego stylu życia

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

6) działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,

7) działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości,

8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i

mężczyzn,

10) przeciwdziałania patologiom społecznym,

11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwój demokracji,

12) działań na rzecz integracji międzypokoleniowej,

13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami,

14) promocji i organizacji wolontariatu,

15) budowania partnerstw osób i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego,

16) inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w I LO

w Chrzanowie,

17) promocji działalności edukacyjnej szkoły i jej dorobku.

§ 3

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) pozyskiwanie środków na działalność statutową,

2) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych,

muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

3) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, warsztatów, konkursów,

5) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, naukowych i innych,

6) wydawanie książek, czasopism, broszur, gadżetów związanych z celami Stowarzyszenia,

7) fundowanie stypendiów,

8) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami,

9) angażowanie członków Stowarzyszenia do różnorodnych form aktywności promującej szkołę,

jej historię, osiągnięcia kulturalne, edukacyjne i społeczne,

10) podejmowanie działań mających na celu: wzbogacanie bazy dydaktycznej Szkoły, poprawę

jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych,

muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

2) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, warsztatów, konkursów,

4) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, naukowych i innych,

5) wydawanie książek, czasopism, broszur, gadżetów związanych z celami Stowarzyszenia.

6) organizację, promocję, zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy,

konferencje, spotkania,

3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność

pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 6

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i

nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość

aktywnego działania na rzecz ich realizacji oraz złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendacje

dwóch członków stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe

Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną,

posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei

Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na

podstawie pisemnej deklaracji.

6. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

od daty złożenia deklaracji.

7. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

8. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu,

za zgodą osoby zainteresowanej.

§ 7

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5) noszenia odznaki stowarzyszenia oraz używania legitymacji członka Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularnego opłacania składek,

5) przestrzegania zasad kulturalnego współżycia w społeczności Stowarzyszenia oraz wzajemnej

życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

§ 8

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają

takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania

statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 9

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce

Zarządu,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

3) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub

innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień

i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania

jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§ 10

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 11

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,

zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Członków. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby

kandydatów, będących członkami Stowarzyszenia.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić przez dowolną liczbę kadencji.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, ich skład

osobowy jest uzupełniany przez Zarząd, za zgodą zainteresowanego.

4. Liczba uzupełnionych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących

z wyborów.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, ich

skład osobowy jest uzupełniany na Walnym Zebraniu za zgodą zainteresowanego. Liczba

uzupełnionych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 12

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu

jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków

§ 13

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia

członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie:

przewodniczący i sekretarz.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na rok , jako sprawozdawcze i  co pięć lat,

jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, jednak nie

wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą

większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Prace Walnego Zebrania Członków reguluje Regulamin Walnego Zebrania Członków.

§ 16

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty

złożenia Zarządowi stosownego żądania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało

zwołane.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie Statutu i jego zmiana,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz jego Prezesa,

4) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, (absolutorium dla Zarządu),

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego

władze,

8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

9) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,

10) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego

Stowarzyszenia,

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do

wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 18

1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie

z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym

Zebraniem Członków.

2. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz łącznie dwóch członków Zarządu, przy czym jednym z nich

musi być Prezes lub Skarbnik.

3. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym: Prezesa, Skarbnika i 3 członków.

4. Zarząd ustala funkcje dla poszczególnych członków Zarządu.

5. Zarząd działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jak raz w miesiącu.

7. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po uprawomocnieniu się nowego Zarządu i

Komisji Rewizyjnej wybranych na Walnym Zebraniu.

§ 19

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania

Członków,

2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3) opracowanie projektu budżetu,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

5) opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

7) powoływanie, komisji, sekcji lub zespołów oraz określanie ich zadań,

8) zwoływanie i organizowanie Walnego Zebrania Członków,

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

13) uzupełnianie członków Zarządu,

14) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz

Stowarzyszenia.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z pełniona funkcją.

Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący wybrany spośród członków Komisji.

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 21

1. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub w

trybie ustalonym Statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia absolutorium

Zarządowi,

6) uzupełnianie członków Komisji Rewizyjnej,

7) załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz

Stowarzyszenia.

§ 22

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być

pracownikami Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia

publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie

w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 23

1. Mienie Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku

jego działalności statutowej.

§ 24

1. Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, darowizny, zapisy i spadki, ofiarność publiczna,

3) pozostałe wpływy z działalności statutowej,

4) środki z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia usług.

5) odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

6) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na

rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących

potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie

wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania

powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa.

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany tylko do statutowej działalności Stowarzyszenia lub do

celów wspomagających tę działalność.

2. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie

bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań

majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych

jest łącznie dwóch członków Zarządu, przy czym jednym z nich musi być Prezes lub Skarbnik.

2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zebranie Członków,

3. Umowy między Stowarzyszeniem, a członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany przez Walne

Zgromadzenie Członków.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 27

1. Uchwalanie lub zmiana statutu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej

większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego

Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego

Zebrania Członków.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa,

a w szczególności ustawę Prawo o Stowarzyszeniach.


Narzędzia strony